444 1 227     info@bbsdanismanlik.com

HİZMETLERİMİZ


Kredi teminatı olarak gösterilen taşınmaz malların hukuki durumunun araştırılması ve belgelendirilmesi.
İpotek resmi senetlerinin hazırlanması.
İpotek işlemlerinin gerçekleştirilmesi.
Ticari kredilerin ipotek işlemlerinin dönemsel olarak incelenmesi.
Resmi Senet taslağı ve ilgili belgelerin incelenmesi ve ön uygunluk onayının verilmesi.
Resmi Senet ve İpotek Belgesinin kontrolünün yapılması ve son uygunluk onayının verilmesi.
Satış, ipotek fekki, kira şerhi gibi diğer tapu iş ve işlemlerinin yapılması.
Alacağa mahsuben alınan/Cebri satış yazısı alınan gayrimenkullerin Tapu Müdürlüklerinde tescil işlemlerinin yapılması.
Banka adına kayıtlı gayrimenkullerin tahliye işlemlerinin yapılması.
Banka adına kayıtlı gayrimenkullerin vekâleten alıcılara satış işlemlerinin yapılması.
İşletmelerin, hakların, menkul malların ve taşıtların rehin iş ve işlemlerinin yapılması.
Ticari işletme rehni tescili işlemlerinin yapılması.
Gemi ipoteği işlemlerinin yapılması.
Uçak ipoteği işlemlerinin yapılması.
Yabancı Sermayeli Şirketlerin taşınmaz edinimleri ile ilgili gerekli izinlerin alınması ve akabindeki iş ve işlemlerin yapılması.
Finansal Kiralama Sözleşmelerinin imzalanması.
Tüm işlem bilgi ve belgelerinin eş zamanlı olarak ulaştırılması.