444 1 227     info@bbsdanismanlik.com

SIKÇA SORULAN SORULAR


Tapu Müdürlüklerinin mesai saatleri nasıldır?
  • Yaz saati uygulamasında 08:30-12:30/13:00-17:00 saatleri arası; kış saati uygulamasında 08:00-12:00 /12:30-16:30 saatleri arasında hizmet verilmektedir.
Tapu Müdürlüğüne başvuru işlemleri avukat tarafından mı yapılacaktır?
  • Tapu dairesine başvuru işlemleri taşınmaz satışı var ise satıcı taraf veya satıcı vekili tarafından; satış yok sadece ipotek işlemi gerçekleştirilecek ise taşınmaz maliki veya vekili tarafından başvurunun yapılması zorunludur.
Bankaya ipotek borcumu ödedim. Taşınmazımın üzerindeki ipoteği terkin ettirmem için ne yapmam gerekiyor?
  • Tapu Sicili Tüzüğünün 88. maddesi gereğince ipotek terkin evrakları elden ibraz edilemeyeceğinden, ipotek terkinine ilişkin harcın da ödendiği bilgisini içeren evrakın banka tarafından ilgili Tapu Müdürlüğüne gönderilmesi halinde ipotek terkini işlemi gerçekleştirilecektir. Ayrıca Ziraat Bankası ile yapılan Protokol kapsamında ipotek terkinleri elektronik ortamda yapılabilmektedir.
Satış işlemleri için gerekli evraklar nelerdir? Satış için ne kadar ücret öderim?
Satış işlemi için gerekli evraklar:

   • Kimlik Belgesi (Taraflara varsa temsilcilerine ait)
   • Fotoğraf (Satıcı 1 adet, Alıcı 2 adet)
   • İşlemde temsil var ise temsil belgesi (Yetki Belgesi, vasi kararı, vekâletname vb.)
   • Emlak Beyan Değerini Gösterir Belge (Taşınmazın bağlı bulunduğu Belediyeden alınır)
   • İşleme konu taşınmazın tapu senedi (Var olması halinde istenir)
   • Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi (DASK) (Bina vasıflı taşınmazlarda)
   • 492 sayılı Harçlar Kanunun 4 sayılı tarifesinin 20-a pozisyonuna göre emlak beyan değerinden az olmamak üzere satış için beyan edilen değer üzerinden alıcı ve satıcı ayrı ayrı olmak üzere binde 20 oranında harç tahsil edilmektedir.
   • 6544 sayılı Döner Sermaye Kanununa ekli tarifeye göre döner sermaye ücreti tahsil edilmektedir.
İpotek işlemleri için gerekli evraklar nelerdir?
  • İpotek veren kişinin nüfus cüzdanı veya pasaport aslı ve son altı ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık renkli fotoğrafı. (İpotek işlemi öncesi satış işlemi de gerçekleştirilecek ise ipotek veren kişinin son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğrafı) İpotek işlemi, ipoteği veren kişinin vekili tarafından gerçekleştirilecek ise vekilin düzenleme şeklindeki vekaletnamesi, vekilin nüfus cüzdanı veya pasaport aslı ve son altı ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık renkli fotoğrafı.

   • 2 adet resmi senet (önlü arkalı tek sayfa olacak şekilde)
   • 1 adet ipotek klozu
   • 1 adet tapu harç muafiyet yazısı (şube yetkililerince ıslak imzalı)
   • Vekaletname ve yetki belgeleri
   • Taşınmaz kat mülkiyetine konu ise deprem sigortası poliçesi (DASK)
   • Tapu fotokopisi
Bir daire satın aldım fakat hala e-devlet üzerinde görememekteyim. Ne yapmam gerekir?
  • E-devlet üzerinden taşınmaz bilgilerinizi görebilmeniz için T.C Kimlik Numaranızın sisteme kayıtlı olması gerekli olup bu düzenlemeyi e-devlet sayfanızda bulunan ''BEYANDA BULUNUN'' kısmından ilgili Tapu Müdürlüğüne beyanda bulunabilir ya da ilgili Tapu Müdürlüğüne bizzat başvurarak T.C numaranızı güncelletmeniz durumunda taşınmazınızı e-devlet sayfasında görebilirsiniz.
E-devlet üzerinde kendime ait olmayan bir taşınmaz görünüyor, nasıl düzeltebilirim?
  • E-devlet üzerinde kendinize ait olmayan taşınmaz görülmesi halinde en yakın Tapu Müdürlüğüne giderek bildirimde bulunmanız halinde yanlışlık düzeltilecektir.

  • Alo 181 Tapu ve Kadastro Hizmet Hattımızı arayarak da taşınmaz bilgilerini vermeniz halinde adınıza bildirim kaydı düzenlenecektir.
Tapumu kaybettim yenisini çıkartmak istiyorum ne kadar ücret öderim?
  • İlgili Tapu Müdürlüğüne müracaat edilmesi veya yetki alanı dışı işlemler kapsamında talebin karşılanması mümkündür. 492 sayılı Harçlar Kanunun 4 sayılı tarifesinin 17. pozisyonunca harç tahsil edilmektedir. 6544 sayılı Kanuna ekli tarifeye göre döner sermaye ücreti tahsil edilmektedir.
  • Yetki alanı dışı işlemlerde döner sermaye ücreti iki katı tahsil edilmektedir.
Hangi nitelikli taşınmazlarda DASK aranır?
  • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle Devlet tarafından yaptırılan veya sağlanan kredi ile yapılan meskenler zorunlu deprem sigortasına tabidir.
  • Taşınmaz maliki veya intifa hakkı sahipleri zorunlu deprem sigortasının yükümlüsü olup, bu sigortaya tabi bağımsız bölümler ve binalarla ilgili tescil ve tapuya kayıtlı taşınmazın kayda tabi olmayan bir taşınmaza dönüşmesi hali hariç olmak üzere tüm terkin işlemleri zorunlu deprem sigortası kapsamında kalan tapu işlemleri olarak değerlendirilmektedir.
Ankara'da taşınmazım var, satış işlemini Edirne'den yapabilir miyim?
  • Yetki alanı dışı işlemler kapsamında alıcı ve satıcı aynı Tapu Müdürlüğünde olmak koşulu ile gerekli belgeler ile başvuruda bulunulması halinde satış işlemi gerçekleştirilebilir.
Döner Sermaye ücretleri neye göre belirlenir?
  • 6083 sayılı Kanunun 8/6 maddesi gereğince, 6083 sayılı Kanuna ekli III sayılı Tarife cetveline göre Döner Sermaye ücreti tahsil edilmektedir.
Tapu harçları ne zaman hangi bankaya yatırılır ?
  • Tapu harçları tapu dairesine bildirilen irtibata numarasına sms olarak bildirilmekte olup; sms de yer alan başvuru numarası ile tapu dairesinin anlaşmalı olduğu devlet bankalarından (ziraat bankası,halk bankası;vakıflar bankası …) birine yatırılması gerekmektedir.
Rayiç bedel kim tarafından nereden alınır ?
  • Rayiç bedelinin satıcı tarafından taşınmazın bağlı bulunduğu belediye tarafından teslim alınması gerekmektedir.
Tapu Müdürlüğü tarafından belirtilen randevu saatine yetişemezsem harçlar yanar mı ?
  • Tapu harçlarının tekrar yatırılmasına gerek kalmamakla birlikte tapu memuruna bilgi verilerek bir sonraki saat veya gün ipotek tesisi gerçekleştirilebilmektedir.
Aile Konutu Şerhi nasıl konulur? Boşandıktan sonra aile konutu şerhi koydurabilir miyim?
  • Aile konutu şerhi için merkezi nüfus idaresi sisteminden veya nüfus müdürlüğünden alınan yerleşim yeri belgesi ile medeni hali gösterir nüfus kayıt örneği aranır. Ayrıca, aile konutu şerhi işlenmesi gereken taşınmazın tapu sicilindeki ada/parsel bilgileri ile MERNİS üzerinden alınan yerleşim yeri verilerinin çakıştırılması gerektiği zaman belediye, muhtarlık, kadastro müdürlüğü, apartman yönetimi, LİHKAB vb. kurumlardan bu konuda durumu kanıtlayıcı nitelikte belge alınması gerekmektedir.

  • Aile konutu eşlerin yaşam faaliyetlerini gerçekleştirdikleri mekândır. Eşler, evlilik birliğini beraberce yürütür ve yönetirler. Eşler boşandıktan sonra aile birliği bozulduğu için boşandıktan sonra aile konutu şerhi konulamaz.
Üzerinde ipotek bulunan bir taşınmazın satışı mümkün müdür?
  • İpotekli bir taşınmazın, bir başkasına ipotek borcu ile birlikte temlikine engel hal yoktur. Bunun için ipotek alacaklısının izni de gerekmez. Temliki takiben, tapu müdürü TMK'nın 1019. maddesi hükmü uyarınca alacaklıya durumu bildirecek, alacaklı bir yıl içinde eski borçludan yeni bir teminat talep etmez ise, borçlu yeni maliki kabul etmiş olacaktır.
Elbirliği halinde bulunan mülkiyetimi müşterek mülkiyete nasıl çevirebilirim?
  • Tapu dairesine başvuru işlemleri taşınmaz satışı var ise satıcı taraf veya satıcı vekili tarafından; satış yok sadece ipotek işlemi gerçekleştirilecek ise taşınmaz maliki veya vekili tarafından başvurunun yapılması zorunludur.
Kat irtifaklı taşınmazım var. Kat mülkiyetine geçmesem bir cezası var mıdır?
  • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun Geçici 1. Maddesi, “Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce kat irtifakı kurulmuş ve üzerindeki yapılar tamamlanıp yapı kullanma izin belgesi alınmış yapılarda, kat irtifakına sahip ortak maliklerden birinin başvurusu veya yapı kullanma izin belgesinin yetkili idarece tapu idaresine gönderilmesi üzerine zorunlu deprem sigortası poliçesi dâhil başkaca hiçbir belge aranmaksızın kat mülkiyetine resen geçilir.” hükmünde olup, madde hükmünde herhangi bir cezai yaptırım öngörülmemiştir.
80 yaşında babam satış yapacak sağlık raporu almak zorunda mıyız?
  • Sağlık Raporu almada yaş sınırı yoktur. Talep sahibinin fiil ehliyetinin bulunup bulunmadığı araştırılır. Müdürlük, istem sahibinin ifade, tavır ve davranışlarından fiil ehliyetinin bulunup bulunmadığı hususunda şüpheye düşerse resmi veya özel sağlık kuruluşundan ilgilinin ayırt etme gücüne sahip olup olmadığı hakkında fotoğraflı sağlık raporu ister.
Kat irtifakı kurulması için gereken belgeler nelerdir?
Kat irtifakı kurulması için gerekli belgeler:

   • Kimlik belgesi (Taraflara varsa temsilcilerine ait)
   • Fotoğraf (1'er adet)
   • İşlemde temsil var ise temsil belgesi (Yetki belgesi, Vekâletname vb.)
   • Mimari proje
   • Vaziyet Planı
   • Yönetim Planı

Kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş nasıl olur? Gereken evraklar nelerdir?
  • Üzerinde kat irtifakı kurulmuş ve yapı kullanma izin belgesi alınmış olan yapılarda;Kat irtifakına sahip ortak maliklerden birinin başvurusu veya yapı kullanma izin belgesinin yetkili idarece tapu idaresine gönderilmesi üzerine zorunlu deprem sigortası poliçesi dâhil hiçbir belge aranmaksızın kat mülkiyetine resen geçilmektedir.
Şirketlerin unvan değişikliği için gerekli belgeler nelerdir? Yetki belgesi nereden alınır?
  • Ticaret Sicil Memurluğundan alınan unvan değişikliğini gösterir belge ile birlikte yetki belgesi ve imza sirküleriyle beraber ve Tapu Müdürlüğünün gerekli gördüğü diğer belgeler ile ilgili Tapu Müdürlüğüne başvurulması halinde işlem gerçekleştirilecektir.

  • Yetki Belgesi şirketler için Ticaret Sicil Memurluğundan alınmaktadır.
Tapu kütüğünde ismim yanlış yazılmış. Yanlışlığı nasıl düzeltebilirim?
  • İsim düzeltme işlemleri için ilgili Tapu Müdürlüğüne başvurulması halinde, Tapu Sicili Tüzüğü’nün 75. maddesi ve İdaremizin 2014/3 sayılı Genelgesi doğrultusunda işlemlere yön verilmektedir.
İşlem yapılırken ehliyet geçerli midir?
  • Hak sahibinin belirlenmesi konusunda ilgili mevzuat; Tapu Sicili Tüzüğü 18. madde, 03.09.2013 tarihli, 7059 sayılı Tapu Sicili Uygulamaları konulu Genel Duyuru ve 2013/13 sayılı “Yabancılara İlişkin Tapu İşlemlerinde Kimlik Tespiti” konulu genelgemizdir. Ehliyet ilgili mevzuatında hak sahibini belirlemede esas alınan belgelerden sayılmamıştır.
Pasaportun tercümesi gerekir mi?
  • 2013/13 sayılı “Yabancılara İlişkin Tapu İşlemlerinde Kimlik Tespiti” konulu genelgemizde düzenlendiği üzere Latin alfabesi dışındaki alfabelerin kullanıldığı pasaport ve yabancı ülke kimlik belgelerinin Türkçe tercümesi Tapu müdürlüğünce gerekli görülürse istenilebilecek ancak Latin alfabesine göre düzenlenmiş pasaport veya ülke kimliklerinin Türkçe tercümesi istenmeyecektir.
Tapu Müdürlüğüne başvuru işlemleri avukat tarafından mı yapılacaktır?
  • Tapu dairesine başvuru işlemleri taşınmaz satışı var ise satıcı taraf veya satıcı vekili tarafından; satış yok sadece ipotek işlemi gerçekleştirilecek ise taşınmaz maliki veya vekili tarafından başvurunun yapılması zorunludur.
Bankalar İpotek fek yazısını nasıl gönderirler?
  • Tapu Sicili Tüzüğünün “Belgelerin elden takibi ve şekli”ni düzenleyen 88/1 maddesi Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, mahkemeler, icra müdürlükleri, bankalar ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından düzenlenen aynî veya kişisel hakkı sona erdirecek nitelikteki belgeler, tapu işlemi için elden ibraz edilemez. Bu belgeler 7201 sayılı Kanun hükümlerine göre müdürlüklere tebliğ edilir, hükmü gereğince; ipotek borcu ödenip vatandaşın ilgili bankaya başvurmasıyla gerekli terkin evrakları 7201 sayılı Kanun hükümlerine göre banka tarafından ilgili tapu müdürlüğüne gönderilir. Vatandaş terkin evraklarını elden ibraz edemez.
Kardeşimle bir arsa aldık kendi payımı ayırmak istiyorum işlem nasıl gerçekleşir?
  - Bölünme/İfraz; İlgilisinin talebi üzerine, bir parselin İmar Kanununun 15 ve 16. maddeleri uyarınca iki ya da daha fazla parçalara bölünmesi işlemidir.

   • Kimlik belgesi (Taraflara ve varsa temsilcilerine ait)
   • Fotoğraf (1 adet)
   • İşlemde temsil var ise temsile ilişkin belge (Vekâletname, vasi kararı vb.)
   • Emlak beyan değerini gösteren belge (Taşınmazın bağlı bulunduğu Belediyeden alınır.)
   • İşleme konu taşınmaza ait tapu senedi (Var olması halinde istenir.)
   • Değişiklik dosyası (Serbest Mühendislerce düzenlenmiş ve uygunluğu Kadastro Müdürlüğünce kontrol edilerek onaylanmış ve bir üst yazıya bağlanmış üç takım dosya içinde değişiklik beyannamesi, kontrol raporu ve eki belgeler)
   • Encümen kararı/İl idare kurulu kararı (Mücavir alan içinde Belediye encümen kararı, mücavir alan dışında ise İl Özel İdaresi kararı gerekir.)
Emlak Beyan Değerini gösteren belgenin geçerlilik süresi ne kadardır?
  • Söz konusu evrakın tapu müdürlüklerince işleme alınabilmesi için, o yıla ait olması gerekmektedir.
Edirne'de ki evimin satışını Manisa'da yaparken emlak beyan değerini nereden almam gerekir?
  • Söz konusu işlem Tapu Müdürlüğünün Yetki Alanı Dışı Tapu İşlemleri kapsamında işleme alındığından, emlak beyan değerinin beyan edilmesi (kişi beyanı) yeterlidir.
Satış işlemi gerçekleştirileceği zaman zorunlu deprem sigortasını kim yaptırır?
  • Zorunlu deprem sigortası poliçesine konu olmuş taşınmazlara yönelik olarak sigorta süresi bitmeden zorunlu deprem sigortası poliçesi ibrazını gerektiren yeni bir işlem talep edildiğinde, eski poliçenin geçerliliği devam edeceğinden yeniden zorunlu deprem sigortası istenmeden talebin karşılanması gerektiği 2014/2 sayılı Zorunlu Deprem sigortası konulu Genelgemizde açıklanmıştır.
STakyidat nedir? Tapu kaydı örneği nasıl alınır. Harç ve Döner Sermaye Hizmet Bedeli nedir?
  • Mülkiyet hakkını kıstlayan şerhler, beyanlar, irtifak hakları gayrimenkul mükellefiyeti vakıf belirtmesi ve rehinlerin genel adıdır. İlgili tapu müdürlüğüne bizzat veya vekâleten müracaat edilmesi halinde veya yetki alanı dışı işlemler kapsamında müracaat ile müdürlükçe talep sahibinin ilgisi tespit edildikten sonra Tapu Kaydı Örneği alınması mümkündür.

2015 yılı için; Harçlar Kanunu 4sayılı Tarifenin 17. maddesi hükmü “İlgililerin isteği üzerine gayrimenkullere ait verilecek kayıt örneklerinin her birisiyle çıkarılacak belge örneklerinin beher sayfasından (Fotokopiler dahil 7,20 TL tapu harcı ile 6083 sayılı Kanuna ekli III sayılı tarife uyarınca“ Tapu maliki ve kütükte kayıtlı hak sahipleri hariç olmak üzere 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 1020 nci maddesi gereğince “ilgisini inanılır kılan” kişilere verilen bilgi ve belge karşılığı taşınmaz başına maktu olarak 16,00 TL Döner sermaye hizmet bedeli alınır. Malik ve kütükte kayıtlı hak sahibinin alacağı kayıttan döner sermaye hizmet bedeli alınmamaktadır. Harç için böyle bir ayrım bulunmamaktadır.

Vekâletnamede fotoğraf gerekli midir?
  • 2010/7 sayılı Genelge gereği: Vekâlet verenin son durumunu yansıtır biçimde yeni çekilmiş, kimlik teşhisine elverişli, vesikalık fotoğrafı yapıştırılmış ve mühürlenmiş olmalıdır. Fotoğrafları sadece tel zımba ile tutturularak yapıştırılmamış olan vekâletnameler kabul edilmez. (Tüzel kişileri temsilen verilen vekâletnamelere fotoğraf yapıştırılması gerekli değildir.)
Satıcı adına vekâleten işlem yapacağım, bunun için satıcının fotoğrafı gerekli midir?
  • Vekâletname ile işlemin yapılamasında, vekalet verilen yani vekilin fotoğrafı gereklidir, vekalet verenin yani satıcının fotoğrafı aranmaz.
Tapu işlemlerinde kullanılacak fotoğraflar için bir kıstas var mı?
 -Tapu Sicil Müdürlüklerince Düzenlenen Resmî Senetlere İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 16. maddesi gereğince;

  (1) Resmi senede tarafların son altı ay içerisinde çekilmiş 6x4 büyüklüğünde renkli ve vesikalık fotoğrafları yapıştırılır.
  (2) Resmî senetlere yapıştırılacak fotoğrafların orijinal ve kişiyi açıkça teşhis edebilecek nitelikte olması gerekir.
  (3) Tüzelkişileri temsil eden yetkililerden fotoğraf istenmez. Ancak, tüzel kişilerin temsilcilerinin verdikleri vekâletnamelere dayalı temsilde fotoğraf aranır.
Vekaletin sona erme nedenleri nelerdir ve vekaletten azil için nasıl bir yol izlerim?

  • Vekâlet sözleşmesinin sona erme nedenleri Borçlar Kanununun 35, 396 ve 397. maddelerinde belirtilmiştir. Vekâlet ilişkisi aksi kararlaştırılmamış ise (taraflarca ölümden sonra da devam edeceği kararlaştırılmış olabilir) taraflardan birinin ölümü, gaiplik hükmünün ilanı, medeni hakların kullanılabilmesi yeteneğinin kaybı, iflas, istifa, azil ve süreye bağlanmış ise sürenin dolması ile son bulur.

  • Kanunda sayılan vekâleti sona erdiren sebeplerden herhangi birisi bulunmadığı sürece (vekâletnamenin düzenleme tarihinin üzerinden 10 yıl veya daha fazla zaman geçse bile) o vekâletname ile işlem yapılmalıdır.

  • Vekaletten azil herhangi bir şekle tabi değildir. Azil noter vasıtasıyla yapılabileceği gibi, dilekçe, mektup ve faks ile de yapılabilir.


İşlem esnasında kullanılan vekâletnameyi işlem bitince başka bir işlemde kullanmak için geri alabilir miyim?
  • İşlem sırasında ibraz edilen vekaletname aslı veya noter tasdikli sureti Tapu Müdürlüğünde kalır ve işlem dosyasında arşivlenir.
Aynı tapu müdürlüğünde ikinci bir işlem yapılmak istendiği takdirde vekâletname, yetki belgesi, veraset ilamı gibi belgelerin tekrar asıllarının ibrazı zorunlu mudur?
  • Aynı belgelerin aynı tapu müdürlüğünde bir başka işlemde kullanılmak istenilmesi halinde tekrar belge asıllarının ibrazı gerekmemektedir.
Tapu müdürlüğünde vekâletname ile işlem yaptıktan sonra başka bir tapu müdürlüğünde aynı vekâletnameyi kullanabilmek için nasıl bir yol izlerim?
  • TKGM. Gn.2010/7 sayılı genelge hükmüne göre, Tapu Sicil veya Kadastro Müdürlüğü tarafından kullanılan vekâletin, ilgili müdürlükçe tüm sayfaları, onaylayan kişinin ismi ve unvanı, onay tarihi ve dosyalandığı parsel sayfası gösterilmek suretiyle daire mührü ile mühürlenerek diğer Tapu Sicil ve Kadastro Müdürlüklerinde kullanılabilir. Diğer belgeler için (örn yetki belgesi, veraset belgesi gibi) yukarıda açıklanan şekilde mevzuatımızda açık bir düzenleme bulunmamakta olup, belge aslının yeniden temini gerekir.
Tapu harçlarının ne zaman, hangi bankaya yatırılması gerekmektedir?
  • Tapu harçları tapu dairesine bildirilen irtibata numarasına sms olarak bildirilmekte olup; sms de yer alan başvuru numarası ile tapu dairesinin anlaşmalı olduğu devlet bankalarından (ziraat bankası,halk bankası;vakıflar bankası …) birine yatırılması gerekmektedir.
Tapu dairesi tarafından belirtilen randevu saatinde tapu dairesi yetişilemez ise tapu harölarını tekrar yatırmak gerekir mi?
  • Tapu harçlarının tekrar yatırılmasına gerek kalmamakla birlikte tapu memuruna bilgi verilerek bir sonraki saat veya gün ipotek tesisi gerçekleştirilebilmektedir.
Rayiç bedeli kim tarafından nereden alınması gerekmektedir?
  • Rayiç bedelinin satıcı tarafından taşınmazın bağlı bulunduğu belediye tarafından teslim alınması gerekmektedir.