Sıkça Sorulan Sorular

Uygulamada bölgelere göre değişkenlik göstermekte olup genel olarak 08:00 – 12:00 / 13:00 – 17:00 saatleri arası arasında hizmet verilmektedir.

Web-tapu sistemi ile;

 • Tapu maliki kendi taşınmazının bilgilerini görebilir.
 • Elektronik ortamda gerekli ödemeler yapılarak resmi geçerliliği bulunan güncel tapu senedi, ipotek belgesi ve tapu kayıt örneği alabilir.
 • Tapu maliki kendi taşınmazına ait bilgilerin başkası tarafından incelenmesi için yetki verebilir.
 • Tapu maliki, tapu müdürlüğüne gitmeden internetten işlem başvurusunu yapabilir ve gerekli belgeleri internetten tapu müdürlüğüne gönderebilir. Böylece vatandaş tapu müdürlüğüne gitmeden işlemler başlatılarak, imza aşamasına getirilir.
 • Web-tapu ile vatandaşlar, bizzat gelmeden taşınmazlarına işlem yapılmamasına yönelik beyan tesis eder veya tesis ettiği beyanı kaldırabilir. Böylece sahtecilik girişimlerine karşı bir tedbir alınmıştır.
 • Ayrıca, Web-tapu kullanarak malik, emlakçılara güvenli bir şekilde tapu bilgisi görüntüleme ve tapu müdürlüğüne başvuru yapma yetkisi verebilir veya verdiği yetkiyi iptal edebilir.
 • Mirasçılık sıfatını kazanan vatandaşlar, henüz intikal işlemi yapılmamış miras bırakan adına kayıtlı taşınmazları görebilir.

Mevcut durumda hafta içi sabah 08:00 den akşam saat 18:00 a kadar hizmet vermekte ve çağrı karşılanmaktadır. 

Operatörler yardımıyla Tapu Müdürlüklerindeki işlemleriniz için randevu alabilir,

Tapu ve Kadastro ile ilgili konularda bilgi edinebilir, Kurumumuza görüş ve önerilerinizi, taleplerinizi iletebilirsiniz.

Mekânsal Gayrimenkul Sistemi (MEGSIS) ile verilen resmi internet adresinden gayrimenkulunuzun yerini anında görsel olarak öğrenebilirsiniz: http://cbs.tkgm.gov.tr/parselsorgu.aspx

e-Randevu sistemi ile internet adresi üzerinden işlemleriniz için Müdürlüklere gitmeden randevu alabilirsiniz: http://randevu.tkgm.gov.tr

Yurt Dışından Arayan Vatandaşlarımız İçin Telefon No: +90 312 4108600

Tapu Müdürlüğüne her türlü  başvuru işlemleri (satış, ipotek, tescil vb.) taşınmaz maliki veya malik kişinin e-devlet web tapu sistemi üzerinden yetki verdiği gerçek veya tüzel kişi ve kişiler tarafınca da yapılabilmektedir.

Bankalar ile TKGM arasında yapılan Protokol kapsamında ipotek terkinleri elektronik ortamda ilgili bankaların talebi doğrultusunda terkin işlemleri tamamlanmaktadır.

Satış işlemi için gerekli evraklar: 

 • Kimlik Belgesi (Taraflara, varsa temsilcilerine ait) (Yabancılar için kendi ülkesince düzenlenmiş kimlik belgesi veya pasaport)
 • İşlemde temsil var ise temsil belgesi ( Vasi kararı, vekâletname vb. )
  • Yabancının taraf olduğu taşınmaz satışı işlemlerinde Yabancı Kimlik Belgesi veya Pasaport ( Zorunlu ),
  • Yabancı Kimlik No Beyan Formu erişim: https://www.tkgm.gov.tr/yabancii-db/formlar,
  • Vekaleten İşlem Yapılacak İse Vekaletname Ve Ekleri, Kredili işlem ise İpotek Sözleşmesi,
  • Döviz Alım Belgesi/Banka Dekontu,
   Taşınmaza ilişkin değerleme raporu.
  • (Değerleme Raporu SPK Tarafından Taşınmaz Değerlemesi Yapmaya Yetkilendirilmiş Kuruluşlardan Biri Tarafından Düzenlenmiş Olmalıdır.
  • Bu kuruluşlara http://www.spk.gov.tr/SiteApps/SirketIletisim/List/gds internet adresinden ulaşılabilir.)
 • Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi (DASK) (Bina vasıflı taşınmazlarda)
 • Emlak vergisi değeri (1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu hükümlerine göre her yıl belirlenen emlak vergisi değerlerinin, her yıl 1 Ocak tarihinden önce elektronik ortamda ve eksiksiz olarak tapu müdürlüklerine gönderilmesi gerekmektedir).
 • 492 sayılı Harçlar Kanunun 4 sayılı tarifesinin 20-a pozisyonuna göre emlak beyan değerinden az olmamak üzere satış için beyan edilen değer üzerinden alıcı ve satıcı ayrı ayrı olmak üzere binde 20 oranında harç tahsil edilmektedir.
 • Döner Sermaye Ücreti (6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Kanunu’na ekli I Sayılı Tarife Cetveli gereğince tahsil edilir.)
 • 2 adet resmi senet (önlü arkalı tek sayfa olacak şekilde)
 • 1 adet ipotek klozu
 • 1 adet tapu harç muafiyet yazısı (şube yetkililerince ıslak imzalı)
 • Vekaletname ve yetki belgeleri
 • Taşınmaz kat mülkiyetine konu ise deprem sigortası poliçesi (DASK)
 • İpotek işlemi, ipoteği veren kişinin vekili tarafından gerçekleştirilecek ise vekilin düzenleme şeklindeki vekaletnamesi, vekilin nüfus cüzdanı veya pasaport aslı.

E-devlet üzerinden taşınmaz bilgilerinizi görebilmeniz için T.C Kimlik Numaranızın sisteme kayıtlı olması gerekli olup bu düzenlemeyi e-devlet sayfanızda bulunan “BEYANDA BULUNUN” kısmından ilgili Tapu Müdürlüğüne beyanda bulunabilir ya da Web tapudan başvuru yapılarak düzeltilebilir.

 • Web tapu sisteminden başvuru yap kısmından taşınmaz ilişkilendirme başvurusu yaparak işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.
 • Alo 181 Tapu ve Kadastro Hizmet Hattını arayarak da taşınmaz bilgilerini vermeniz halinde adınıza bildirim kaydı düzenlenecektir.
 • Web tapudan başvuru yapılarak tapu müdürlüğüne gitmeden talebin karşılanması mümkündür.
 • Harçlar Kanunu 4 sayılı Tarifenin 17. maddesi hükmü “İlgililerin isteği üzerine gayrimenkullere ait verilecek kayıt örneklerinin her birisiyle çıkarılacak belge örneklerinin her sayfasından içinde bulunduğu yıl için belirlenen tapu harcı ile Suret olarak verilen tapu senedi ve ipotek belgesi için yöresel katsayıya bakılmaksızın belge başına maktu olarak döner sermaye hizmet bedeli alınır.
 • Yetki alanı dışı işlemlerde döner sermaye ücreti iki katı tahsil edilmektedir.
 • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle Devlet tarafından yaptırılan veya sağlanan kredi ile yapılan meskenler zorunlu deprem sigortasına tabidir.
 • Taşınmaz maliki veya intifa hakkı sahipleri zorunlu deprem sigortasının yükümlüsü olup, bu sigortaya tabi bağımsız bölümler ve binalarla ilgili tescil ve tapuya kayıtlı taşınmazın kayda tabi olmayan bir taşınmaza dönüşmesi hali hariç olmak üzere tüm terkin işlemleri zorunlu deprem sigortası kapsamında kalan tapu işlemleri olarak değerlendirilmektedir.
 • Tüm tapu müdürlükleri yetki alanı dışında tapu işlemi yapmaya yetkilidir. Tapu müdürlüklerine yetki alanı dışı tapu işlemlerine yönelik yapılacak başvurular  TKGM 2018/1 sayılı Genelgesinde belirtilen şartlar dahilinde yapılabilmektedir.
 • Döner Sermaye Ücreti 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Kanunu’na ekli I Sayılı Tarife Cetveli gereğince belirlenmektedir. 
 • https://giris.tkgm.gov.tr/dsermaye-im/yasal-dayanaklarimiz
 • Tapu harçları tapu müdürlüğüne bildirilen irtibata numarasına sms olarak bildirilmekte olup; sms de yer alan ödeme seri numarası ile tapu müdürlüğünün anlaşmalı olduğu bankalardan veya E-tahsilat sayfasından nakit veya kredi kartı yatırılabilmektedir:
  https://www.tkgm.gov.tr/e-tahsilat

Rayiç bedel taşınmaz maliki veya vekili  tarafından taşınmazın bağlı bulunduğu belediye  alınabilmektedir.

Tapu harçlarının tekrar yatırılmasına gerek kalmamakla birlikte tapu memuruna bilgi verilerek bir sonraki saat veya gün ipotek tesisi gerçekleştirilebilmektedir

 • Aile konutu şerhi için merkezi nüfus idaresi sisteminden veya nüfus müdürlüğünden alınan yerleşim yeri belgesi ile medeni hali gösterir nüfus kayıt örneği aranır. Ayrıca, aile konutu şerhi işlenmesi gereken taşınmazın tapu sicilindeki ada/parsel bilgileri ile MERNİS üzerinden alınan yerleşim yeri verilerinin çakıştırılması gerektiği zaman belediye, muhtarlık, kadastro müdürlüğü, apartman yönetimi, LİHKAB vb. kurumlardan bu konuda durumu kanıtlayıcı nitelikte belge alınması gerekmektedir.
 • Aile konutu eşlerin yaşam faaliyetlerini gerçekleştirdikleri mekândır. Eşler, evlilik birliğini beraberce yürütür ve yönetirler. Eşler boşandıktan sonra aile birliği bozulduğu için boşandıktan sonra aile konutu şerhi konulamaz.

İpotekli bir taşınmazın, bir başkasına ipotek borcu ile birlikte temlikine engel hal yoktur. Bunun için ipotek alacaklısının izni de gerekmez. Temliki takiben, tapu müdürü TMK’nın 1019. maddesi hükmü uyarınca alacaklıya durumu bildirecek, alacaklı bir yıl içinde eski borçludan yeni bir teminat talep etmez ise, borçlu yeni maliki kabul etmiş olacaktır.

Elbirliği halindeki mülkiyette maliklerin tümünün bizzat veya vekaleten ilgili tapu müdürlüğüne talepte bulunması halinde paylı mülkiyete geçilebilir. Ayrıca miras nedeniyle elbirliği mülkiyetinde 2009/6 sayılı genelgeye göre tebligat yöntemiyle paylı mülkiyete geçilebilir. Bunların dışında mahkeme kararı ile elbirliği mülkiyetine son verilmesi mümkündür

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun Geçici 1. Maddesi, “Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce kat irtifakı kurulmuş ve üzerindeki yapılar tamamlanıp yapı kullanma izin belgesi alınmış yapılarda, kat irtifakına sahip ortak maliklerden birinin başvurusu veya yapı kullanma izin belgesinin yetkili idarece tapu idaresine gönderilmesi üzerine zorunlu deprem sigortası poliçesi dâhil başkaca hiçbir belge aranmaksızın kat mülkiyetine resen geçilir.” hükmünde olup, madde hükmünde herhangi bir cezai yaptırım öngörülmemiştir.

Sağlık Raporu almada yaş sınırı yoktur. Talep sahibinin fiil ehliyetinin bulunup bulunmadığı araştırılır. Müdürlük, istem sahibinin ifade, tavır ve davranışlarından fiil ehliyetinin bulunup bulunmadığı hususunda şüpheye düşerse resmi veya özel sağlık kuruluşundan ilgilinin ayırt etme gücüne sahip olup olmadığı hakkında sağlık raporu ister.

Kat irtifakı kurulması için gerekli belgeler:

 • Kimlik belgesi (Taraflara varsa temsilcilerine ait)
 • İşlemde temsil var ise temsil belgesi (Yetki belgesi, Vekâletname vb.)
 • Mimari proje
 • Toplu Yapılarda Vaziyet Planı ve Yapı Ruhsatı
 • Yönetim Planı
 • Mimari projelerin onay sürecinde düzenlenmiş yapı aplikasyon projesi (2021/4)
 • Mimari projenin üç boyutlu sayısal yapı modeli (2021/4)

Üzerinde kat irtifakı kurulmuş ve yapı kullanma izin belgesi alınmış olan yapılarda; Kat irtifakına sahip ortak maliklerden birinin başvurusu veya yapı kullanma izin belgesinin yetkili idarece tapu idaresine gönderilmesi üzerine zorunlu deprem sigortası poliçesi dâhil hiçbir belge aranmaksızın kat mülkiyetine resen geçilmektedir.

ÖZEL DURUMLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ (2014/2)

Kat irtifakı tesisli taşınmaz mallara yönelik taleplerde zeminde fiili olarak yapının yapılıp yapılmadığı tapu sicilinden tespit edilemeyeceğinden, bu konuda ilgili belediye veya resmi kurumlarla herhangi bir yazışma yapılmadan, bu taşınmaz malların zorunlu deprem sigortası kapsamı dışında tutulması, ancak kat irtifakı kurulmuş taşınmazlarda yapı kullanma izin belgesinin ibraz edilmesi halinde zorunlu deprem sigortasının aranılması.

Kat mülkiyeti işleminde ise bu belgelere ek olarak; (2021/4)

Yapı kullanma izin belgesi: Bağımsız bölümlerin tamamına ait yapı kullanma izin belgesinin ibraz edilmesi gerekir.

Daha önce cins değişikliği yapılmış olan taşınmazlar üzerinde doğrudan kat mülkiyeti kurulması işleminde yapı kullanma izin belgesi elektronik ortamda gönderilmişse ayrıca fiziki belge aranmaz.

Zorunlu Deprem Sigortası: 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunun 10 uncu maddesi gereğince kat mülkiyetine tabi bağımsız bölümler için zorunlu deprem sigortası istenir. Konuya ilişkin İdaremizin 2014/2 (1754) sayılı Genelgesindeki istisnalar dikkate alınır

Kat İrtifakının Kat Mülkiyetine Çevrilmesi (2021/4) Kanunun 3 üncü ve 10 uncu maddeleri kapsamında, kadastro müdürlüğünün bildirimi üzerine cins değişikliği  yapılmış taşınmaz  kat  irtifakı tesisli  ise,  kat irtifakının  tesciline  ait resmî  senede  ve  kat irtifakının kuruluşu esnasında alınanan belgelere dayalı olarak başkaca bir belge aranmaksızın, resen kat mülkiyetine çevrilir.

Buna göre;  kadastro müdürlüğünce  düzenlenecek tescil  bildirimine istinaden, ana gayrimenkule ait  tapu kütüğü  sayfasında  cins değişikliği  yapılarak  ana taşınmaz  kütük  sayfasına kat  mülkiyetine geçildiğine ilişkin  belirtme yapılır.  Tapu  müdürlüğünce zorunlu  deprem  sigortası poliçesi  dahil  başka hiçbir belge aranmaz. Döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilmez.

Şirketlerin unvan değişikliği taleplerinde, MERSİS üzerinden sorgulanarak oluşturulan yetki belgesinde, ilgili şirketin eski ve yeni unvanlarının bulunması durumunda başkaca  bir  belge  aranmaksızın  işlem  yapılır. Yetki belgesinde, eski unvanın bulunmaması durumunda  MERSİS’ te gerekli güncellemenin yapılması için temsilciler ilgili ticaret sicili müdürlüğüne yönlendirilir. Unvan değişikliğinin MERSİS’ te güncellenemediğinin ilgili ticaret sicili  müdürlüğünce bildirilmesi durumunda  değişikliğin  yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve MERSİS’ ten alınan yetki belgesine göre işlem yapılır.

Tapu müdürlüklerince, MERSİS’te yetki belgesi görüldüğünden, herhangi bir yerden alınmasına gerek yoktur.

Web tapudan, Alo 181 Tapu ve Kadastro Hattından başvuru yapılarak Tapu Sicili Tüzüğü’nün 74. ve 75. maddeleri ile 2016/2  sayılı Genelgesi doğrultusunda işlemlere yön verilmektedir.

İdareden kaynaklanan hataların düzeltilmesinden tapu harcı ve döner sermaye ücreti alınmaz. İlgililerin kusuru olmaksızın nüfus müdürlüğü tarafından resen gerçekleştirilen maddi hataların düzeltilmesi, tamamlanması ve geri alınması işlemleri neticesinde tapuda yapılan kimlik bilgileri düzeltme işlemlerinden döner sermaye ücreti tahsil edilmez.  Hatanın, ilgililerce sunulan veya başka idarelerce düzenlenen belgelerden kaynaklanması halinde ise tapu harcı ve döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilir.

Hak sahibinin belirlenmesi konusunda ilgili mevzuat;  Tapu Sicili Tüzüğü 18. madde, 03.09.2013 tarihli, 7059 sayılı Tapu Sicili Uygulamaları konulu Genel Duyuru ve 2013/13 sayılı “Yabancılara İlişkin Tapu İşlemlerinde Kimlik Tespiti” konulu genelgedir. Ehliyet mevzuatımızda hak sahibini belirlemede esas alınan belgelerden değildir. Kimlik Belgesi veya pasaport geçerli belge olarak kullanılmaktadır.

2013/13 sayılı “Yabancılara İlişkin Tapu İşlemlerinde Kimlik Tespiti” konulu genelgemizde düzenlendiği üzere Latin alfabesi dışındaki alfabelerin kullanıldığı pasaport ve yabancı ülke kimlik belgelerinin Türkçe tercümesi Tapu müdürlüğünce gerekli görülürse istenilebilecek ancak Latin alfabesine göre düzenlenmiş pasaport veya ülke kimliklerinin Türkçe tercümesi istenmeyecektir.

Tapu Sicili Tüzüğünün “Belgelerin elden takibi ve şekli”ni düzenleyen 88/1 maddesi Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, mahkemeler, icra müdürlükleri, bankalar ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından düzenlenen aynî veya kişisel hakkı sona erdirecek nitelikteki belgeler, tapu işlemi için elden ibraz edilemez. Bu belgeler 7201 sayılı Kanun hükümlerine göre müdürlüklere tebliğ edilir, hükmü gereğince; ipotek borcu ödenip vatandaşın ilgili bankaya başvurmasıyla gerekli terkin evrakları 7201 sayılı Kanun hükümlerine göre banka tarafından ilgili tapu müdürlüğüne gönderilir. Vatandaş terkin evraklarını elden ibraz edemez.

Bölünme / İfraz; İlgilisinin talebi üzerine, bir parselin İmar Kanununun 15 ve 16. maddeleri uyarınca iki ya da daha fazla parçalara bölünmesi işlemidir.

 • Kimlik belgesi (Taraflara ve varsa temsilcilerine ait)
 • İşlemde temsil var ise temsile ilişkin belge (Vekâletname, vasi kararı vb.)
 • Emlak beyan değerini gösteren belge (Taşınmazın bağlı bulunduğu Belediyeden alınır.)
 • Değişiklik dosyası (Serbest Mühendislerce düzenlenmiş ve uygunluğu Kadastro Müdürlüğünce kontrol edilerek onaylanmış olması gerekir. 
 • Encümen kararı/İl idare kurulu kararı (Mücavir alan içinde Belediye encümen kararı, mücavir alan dışında ise İl Özel İdaresi kararı gerekir.)

Söz konusu evrakın tapu müdürlüklerince işleme alınabilmesi için, o yıla ait olması gerekmektedir.

Emlak beyan değerini gösteren belge taşınmazın bağlı bulunduğu ilçe belediyelerinden Tapu Müdürlüklerince elektronik ortamda temin edilir.

6305 sayılı Afet Sigortaları Kanununun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereğince taşınmaz maliki veya intifa hakkı sahipleri zorunlu deprem sigortasının yükümlüsüdür.

Takyidat; Mülkiyet hakkını kısıtlayan şerhler, beyanlar, irtifak hakları gayrimenkul mükellefiyeti vakıf belirtmesi ve rehinlerin genel adıdır.

Tapu Kaydı örneği alınması; Web tapudan başvuru yapılarak tapu müdürlüğüne gitmeden talebin karşılanması mümkündür.

 

2010/7 sayılı Genelge gereği: Vekâlet verenin son durumunu yansıtır biçimde yeni çekilmiş, kimlik teşhisine elverişli, vesikalık fotoğrafı yapıştırılmış ve mühürlenmiş olmalıdır. Fotoğrafları sadece tel zımba ile tutturularak yapıştırılmamış olan vekâletnameler kabul edilmez. (Tüzel kişileri temsilen verilen vekâletnamelere fotoğraf yapıştırılması gerekli değildir.)

Hayır fotoğraf alınma uygulaması tapu müdürlüklerinde kaldırılmıştır.

Vekâlet sözleşmesinin sona erme nedenleri Borçlar Kanununun 43, 512 ve 513. maddelerinde belirtilmiştir.

Vekâlet ilişkisi aksi kararlaştırılmamış ise (taraflarca ölümden sonra da devam edeceği kararlaştırılmış olabilir) taraflardan birinin ölümü,  gaiplik hükmünün ilanı, medeni hakların kullanılabilmesi yeteneğinin kaybı, iflas, istifa, azil ve süreye bağlanmış ise sürenin dolması ile son bulur.

Kanunda sayılan vekâleti sona erdiren sebeplerden herhangi birisi bulunmadığı sürece (vekâletnamenin düzenleme tarihinin üzerinden 10 yıl veya daha fazla zaman geçse bile) o vekâletname ile işlem yapılmalıdır.

Vekaletten azil herhangi bir şekle tabi değildir. Azil noter vasıtasıyla yapılabileceği gibi, dilekçe, mektup ve faks ile de yapılabilir.

İşlem sırasında ibraz edilen vekâletname aslı (ya da noter tasdikli sureti) veya veraset belgesi Tapu Müdürlüğünde kalır ve işlem dosyasında arşivlenir. Ancak, aynı belgelerin aynı tapu müdürlüğünde bir başka işlemde kullanılmak istenilmesi halinde tekrar ibrazı gerekmemektedir.

Herhangi bir tapu müdürlüğü tarafından herhangi bir işleme dayanak olarak kullanılan vekaletname/yetki belgesinin, ilgili müdürlükçe e-imzalı olarak TAKBİS sistemine taranmak suretiyle yüklenmiş olması halinde; diğer tapu müdürlüklerinde de sistem üzerinden geçerliliği doğrulanan zaman damgalı ve e-imzalı vekaletname/yetki belgesi, aslının taşınmaz dosyasına/müdürlük arşivine alınmasına gerek olmaksızın kullanılabilecektir.